Köztisztviselői munka

írta: hedervar.hu 2016/02/11
Pályázat aljegyzői munkakör betöltésére.

Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

aljegyző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson- Sopron Megye

9232 Darnózseli, Ady E. u. 8.

9178 Hédervár, Fő út. 42.

 

Ellátandó feladatok:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. §. (2) - (3) bekezdésében és egyéb jogszabályban meghatározott jegyzői feladatok helyettesítése és a jegyző által meghatározott államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok és hatáskörök ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyző helyettesítése annak távolléte esetén, jegyző által meghatározott feladatok ellátása. A Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatalban, a Hédervári és a Lipóti Kirendeltségen az aljegyzői feladatok ellátása, részvétel a Képviselő-testületi üléseken, kapcsolattartás az önkormányzati képviselőkkel, testületi és bizottsági ülések szakmai kontrollja, felügyelete.

A polgármester munkájának segítése.

Rendszeres tájékoztatást ad a Polgármesternek, a Képviselő-testületnek, a Képviselő-testület bizottságainak az Önkormányzat munkáját érintő hatályos jogszabályokról.

A megalkotott önkormányzati rendelet kihirdetéséről és hatályba léptetését követő intézkedések megtételéről gondoskodik.

Ellátja a polgármesteri feladat meghatározások, döntések megvalósítása érdekében szükséges operatív szervező, a napi munkában szükséges utasításokat kiadó és azok végrehajtását ellenőrző tevékenységet. Megszervezi továbbá a hatáskörébe utalt és feladatkörébe tartozó államigazgatási ügyek intézését.

A polgármester által meghatározottak szerint gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.

Vezeti a kirendeltséget, megszervezi annak munkáját, ennek keretében hetente megbeszélést tart a dolgozók részvételével.

Döntésre előkészíti a polgármester hatáskörbe tartozó államigazgatási ügyeket.

Gondoskodik a jegyzőkönyvek pontos vezetéséről, (elkészítéséről), a határozatok és rendeletek érintettek részére történő eljuttatásáról.

 

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal Hédervári Kirendeltsége

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 3 fő

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola / Egyetem, igazgatásszervezői vagy állam és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
 • Közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
 • Felhasználói szintű MS Office Word (irodai alkalmazások) Excel felhasználói képesség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • B kategóriás jogosítvány.

 

Elvárt kompetenciák:

 • tárgyalóképesség
 • önálló munkavégzési képesség
 • precizitás
 • terhelhetőség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Anyakönyvvezetői szakvizsga
 • Közigazgatásban szerzett vezetői gyakorlat
 • Helyismeret
 • ECDL

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy hiteles másolata,
 • nyilatkozat, hogy a pályázatát elbírálók a pályázatát megismerhessék,
 • nyilatkozat, hogy a pályázat nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését, közigazgatási gyakorlat igazolása,
 • nyilatkozat arról, hogy összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn
 • munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképzelés

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A munkáltató 2011.évi CXCIX. tv 46.§ (1) bekezdése alapján 6 hónap próbaidőt köt ki.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Veilandics Eszter jegyző nyújt, a 30/5418492-es telefonszámon.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 10.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton a pályázat Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9232 Darnózseli, Ady E. u 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 172/2016. , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző

Az Mötv. 82. § (1) bekezdése alapján a KÖH székhely polgármestere nevezi ki az aljegyzőt a jegyző javaslatára. A polgármester a formai feltételeknek nem megfelelő pályázatokat érvénytelennek nyilvánítja. A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A polgármester fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Az álláshirdetés a KÖZIGÁLLÁS honlapon publikálásra kerül.

 • KÖH községek hirdetőtáblái
 • KÖH községek honlapjai – 2016.02.11.

 

Megosztás

Közösség