Hirdetmény

írta: hedervar.hu 2015/10/30
Osztatlan közös tulajdonok megszüntetése

Kifüggesztve: 2015. október 28.

Eredeti a dokumentum kezelőben!

 

Hirdetmény

A Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Földhivatali Osztálya (továbbiakban: Földhivatal) ezúton értesíti az érintetteket, hogy a Hédervár község területén, a hirdetményben felsorolt ingatlanokon, 2015. szeptember 28-án megindultak a részarány kiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése eljárások. A feladat lebonyolítása az 1993. évi II. törvény 9/C. és 12/E-F. §-a, és a 374/2014. (XII.31.) Korm. rendelet 1. fejezete előírásai szerint történik. Az eljárásban a Földhivatal mellett a Pannon Geodézia Földmérési és Térképészeti Kft., mint földmérő fővállalkozó (a továbbiakban: földmérő), és dr. Martsa Balázs ügyvéd, (a továbbiakban: jogi szolgáltató) vesz részt.

Ebben az eljárásban, az ingatlan tulajdonosa egyrészt, mint kérelmet benyújtó tulajdonos (vagy annak jogutódja), vagy mint kérelmet be nem nyújtó tulajdonos vesz részt.

A kérelmet be nem nyújtó tulajdonos jogai:

 • részt vehet teljes körű megállapodásban, azaz ebben az esetben részére is kiosztásra kerülhet a tulajdoni hányadának megfelelő aranykorona értékű önálló tulajdonú földrészlet,
 • a csekély mértékű, művelésre, hasznosításra nem alkalmas ingatlanát átadhatja, átruházhatja,
 • a földhivatal osztás kiindulási helye és iránya határozatában foglaltak ellen, egyet nem értés esetén, indokolt esetben kifogást emelhet,
 • a kiosztott, terepen kitűzött karók bemutatásán részt vehet, a terepi kitűzés ellen indokolt esetben kifogást emelhet, de ezt a kifogást a Földhivatal csak felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba fennállása esetén vizsgálja. A kérelmet benyújtó (vagy jogutód) tulajdonos jogai:
 • minden olyan jog megilleti, ami a kérelmet be nem nyújtó tulajdonost is,
 • a többi kérelmezővel egyhangúlag javaslatot fogalmazhat meg az osztás kiindulási helyét és irányát illetően,
 • az egyezség szabályai szerint köthet egyezséget, vagy teljes körű egyezséget a kiosztás sorrendjét illetően,
 • kérelmét visszavonhatja,
 • egyezség hiányában részt vehet a sorsolási eljárásban,
 • a sorsolási eljárás ellen 48 órán belül kifogást emelhet.

NAGYON FONTOS TUDNIVALÓK!

> A kérelmező tulajdonosokat a Földhivatal levélben tájékoztatta az eljárással

kapcsolatos tudnivalókról. > 0,3 hektárnál kisebb területű önálló ingatlan nem kerül kiosztásra! > Amennyiben az eljárásban nem tud személyesen részt venni, akkor

meghatalmazottal is képviseltetheti magát. > Minden tulajdonosnak lehetősége van teljes körű egyezségi megállapodásban részt venni, ahol a földrészlet összes tulajdonosa

 

részvételével és megállapodásával a nem kérelmező tulajdonostárs tulajdoni része is önálló földrészletté alakítható. > Az erdők és kivett területek – teljes körű egyezségi megállapodást kivéve – az eredeti tulajdoni hányadoknak megfelelően osztatlan közös tulajdonban maradnak! > Az eljárás alapvetően a kérelmező, a tulajdonos, a földmérő és a jogi

szolgáltató együttműködése és munkája alapján zajlik le.

A következő időszakban a földmérő ún. keretmérés keretében ellenőrzi, hogy az eljárásban résztvevő földrészlet(ek) ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatai (határvonalak, művelési ágak, területi adatok) megegyeznek-e a természetben, terepen bemértekkel vagy kitűzöttekkel. Amennyiben eltérés(ek) adódnak, a Földhivatal felmérési, térképezési vagy területszámítási hibajavítási és/vagy művelési ág változási eljárás keretében összhangba hozza a terepi állapotot az ingatlannyilvántartás adataival, és erről hatósági határozato(ka)t fog küldeni. A kiosztási eljárás csak akkor kezdődik meg, ha a földrészlet természetbeni, térképi és ingatlannyilvántartási adatai megegyeznek. A földmérő terepi mérésekor a kérelmezőnek, tulajdonosnak nem kell jelen lenni.

Ha a földrészletben csak egy tulajdonos kérte az önálló ingatlanná alakítását, akkor a jogi szolgáltató megnyilatkoztatja az érintettet, hogy akar-e teljes körű egyezséget kötni.

A feladatban résztvevő jogi szolgáltató egyezségi tárgyalást kezdeményez, amelyre meghívja a kérelmezőket. Az egyezségi tárgyaláson minden kérelmezőnek nyilatkoznia kell, fenntartja-e a kérelmét, ellene folyik-e uniós állami támogatás visszatéríttetésére vonatkozó eljárás. A kérelmezőknek lehetőségük van egyhangúlag javaslatot tenni az osztás kiindulási helyére és irányára, valamint megegyezni az osztás sorrendjét illetően.

Teljes körű egyezség esetén – a nem kérelmezők bevonásával – a megosztás módjáról, amennyiben az jogszabályokkal nem ellentétes, a tulajdonosok teljes körűen maguk dönthetnek. Ebben az esetben a megosztás rövidebb idő alatt kerül végrehajtásra. A teljes körű egyezség részleteiről, előnyeiről a jogi szolgáltató tud előzetesen információt szolgáltatni.

Az egyezségi tárgyalásról a jogi szolgáltató jegyzőkönyvet készít, amit átad a Földhivatal részére. A létrejött megállapodásról a földmérő vázlatot készít, amelyen a kiosztás sorrendjét egyértelműen jelöli.

A Földhivatal, amennyiben a földrészlet természetbeni, térképi és ingatlannyilvántartási adatai megegyeznek, és teljes körű egyezségi megállapodás nem született, meghozza az osztás kiindulási helyére és irányára vonatkozó döntését, amit 8 napra kifüggeszt a helyi önkormányzat hirdetőtábláján. Ez alatt az idő alatt lehet – indokolt esetben – a határozat ellen kifogást benyújtani a Földhivatalhoz. A jogerős osztásirány határozatot a Földhivatal 8 napra kifüggeszti a hivatali hirdetőtáblájára.

Az eljárás az érintett tulajdonosok részére ingyenes, költségeit – a kárpótlási eljárások analógiájára – a MAGYAR ÁLLAM viseli.

 

Földmérési ügyekben érdeklődhet:

a Pannon Geodézia Földmérési és Térképészeti Kft.-nél, 8200 Veszprém, Victor Hugo u. 2. levelezési címen, 88/403-290 telefonon, vagy a kozpont@wp.pannongeodezia.hu e-mail címen

Jogi kérdésekben érdeklődhet:

 1. Martsa Balázs ügyvéd levelezési címen, 06-20-364-0885 telefonon, vagy a titkarsag@ugyved-iroda.t-online.hu e-mail címen

Hédervár község területén az alábbi helyrajzi számok esetében indult meg az eljárás:

Mosonmagyaróvár, 2015. október 22.

HÉDERVÁR külterület 40 4

HÉDERVÁR külterület 23 7

HÉDERVÁR külterület 24 6

HÉDERVÁR külterület 26 1

HÉDERVÁR külterület 43 9

HÉDERVÁR külterület 45 9

HÉDERVÁR külterület 45 10

HÉDERVÁR külterület 45 15

HÉDERVÁR külterület 59 4

HÉDERVÁR külterület 61 7

HÉDERVÁR külterület 67 2

HÉDERVÁR külterület 69 6

HÉDERVÁR külterület 84 3

HÉDERVÁR külterület 129 12

HÉDERVÁR külterület 132 2

HÉDERVÁR külterület 134 2

HÉDERVÁR külterület 134 15

HÉDERVÁR külterület 135 8

HÉDERVÁR külterület 144

HÉDERVÁR külterület 155

HÉDERVÁR külterület 160 2

HÉDERVÁR külterület 163 8

 

Megosztás

Közösség