Közmeghallgatás

írta: hedervar.hu 2015/10/30
2015. október. 16.

Eredeti a dokumentum kezelőben!

 

Hédervár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hédervár, Fő utca 42.

125-19/2015/XI

 

JEGYZŐKÖNYV

 

Készült: Hédervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 16-án

17.00 órakor a hédervári Községházban tartott közmeghallgatásáról.

Jelen vannak: Hédervár Község Képviselő-testülete részéről:

Szabóné Németh Ágnes polgårmester Csanádi Roland alpolgármester Antóni Istvánné, Danyi Péter, Dániel Péter, Nérai László képviselők

Hivatalból jelen vannak:

Veilandics Eszter jegyző Horváthné Szabó Zsófia jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol van: Balogh László Meghívott vendég: dr. Papp László Lakosság részéről: 29 fő.

Szabóné Németh Ágnes polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület 7 tagjából 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes, és ismerteti a napirendi pontokat.

 

Napirend:

1/ Polgármester beszámolója

Előadó: Szabóné Németh Agnes polgármester

2./ Az iskola átszervezésével kapcsolatos tájékoztató

Előadó: dr. Papp László Dunasziget jegyzője

3./ Kérdések, észrevételek meghallgatása

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat és a következő határozatot hozta:

Hédervár Község Önkormányzat Képviselő-testületének I27/2015. (X. 16.) önkormányzati határozata

Hédervár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közmeghallgatás napirendi pontjait elfogadja, és az alábbi sorrendben hagyja jóvá:

1/ Polgármester beszámolója.

Előadó: Szabóné Németh Agnes polgármester

2./ Az iskola átszervezésével kapcsolatos tájékoztató

Előadó: dr. Papp László Dunasziget jegyzője

3./ Kérdések, észrevételek meghallgatása

Szabóné Németh Ágnes polgármester köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy az egy évvel ezelőtti választás óta rengeteg dolog történt a falu életében, erről szeretne egy beszámolót elmondani. A testület egy kerékpárút pályázatot örökölt az előző ciklusból. Ez nagy kihívást jelentett. 93 milliós projekt volt, bruttó értékben, 95%-os támogatottsággal, ez a projekt megvalósult. Az épületenergetikai pályázat sajnos nem nyert, pedig elég sok költséget fektetett bele az önkormányzat. Nyertes közvilágítási pályázatról is beszámolt. Ennek megvalósítása megtörtént, jövőre kiderül a megtakarítás nagysága. A rendezési terv módosításának ügyében is folyamatos tárgyalások történtek a tervezőkkel, már az utolsó simítások történnek. A Település Operatív Fejlesztési Program tervezésében aktívan részt vettünk. A Duna projekt kapcsán a strandrész kialakítása történt, kétféle partszakasz kialakítása történt, a kivitelezőktől számon lett kérve a füvesítés is. Kastély ügyében felvettük a kapcsolatot a MANK vezetőségével. A bérlő is meg lett hallgatva. Együttműködésre törekszik az önkormányzat a jövőben i üzemeltetővel. Az iskola kapcsán nehéz helyzetben van az önkormányzat. Tárgyalások kezdődtek a piarista renddel, a választ december 15-re várjuk. Dunasziget ezt az átalakulást már meglépte. Szintén őszi időszakban új szervezeti és működési szabályzat készült. Bizottságok jöttek létre, Értéktár Bizottság alakult. Megyei Értéktárba két értékünk is felvételre került, ez nagy szó, és a támogatásokra is lehet velük pályázni. A Kápolna Galériával is rendeződött a viszony. Az Aqua Kft-nél a felügyelő bizottságban Balogh László képviseló úr képviseli a falunkat. A búzproblémák jelentósen csökkentek a megvalósult beruházások kapcsán. Kevesebb volt a panasz a Szőlőgyöp utcában. Az idei év elején a költségvetés elfogadásra került. A közös önkormányzat konstrukciója is átgondolásra került. Az állomány átszervezésre került. Új temetőrendelet került megalkotásra. A bevételekből a ravatalozó felújítása tervezett. Kulturális közmunkás került felvételre, állami támogatásból. Áprilisban önkormányzati kisbuszra és polgárőr terepjáróra nyújtott be az önkormányzat pályázatot, mindkét pályázat nyert. Napokon belül átvehetők a gépjárművek. Köszöni a civil szervezeteknek a virággondozást. Az önkormányzat víztartályt szerzett be, így a locsolás megoldott. Kéri a civileket, hogy a jövőben is gondozzák a parkokat. Köszöni a majális és a falunap szervezését Nérai Lászlónak. Június 30-án a kerékpárút átadásra került, ez hatalmas feladat volt. Az ellenőrzések során a hatóságok mindent rendben találtak. Júliusban otthont kapott a művésztelep. Értékes alkotásokhoz jutott az önkormányzat is. Jövőre is szeretnének a településen alkotni a művészek. Augusztusban testvértelepülési-találkozó került megrendezésre, száz feletti létszámú résztvevőkkel. Jó élményekkel távoztak a rendezvényről, jövőre is szeretné a település megrendezni. Erre már a pályázat beadásra került. A búcsúi eseményeket is színesebbé, szebbé tudtuk tenni. A szentmisén közel 400 fő vett részt. Augusztusban színvonalas sport és egészségnap került megrendezésre, sok szponzort sikerült bevonni. Szeptemberben a migráns helyzetben a polgárőrök helyt álltak, biztosították a helyszínt, miközben több száz ember vonult át a falun. A lomtalanítás során kilenc konténer telt meg 270 m3 feletti szemétmennyiséggel. Duplája az előző évinek, melynek költsége 743 ezer Forint lesz plusz áfa. Ezt a kommunális adó fedezi, de oda kell figyelni, hogy csak helyiek hozzanak szemetet, és a veszélyes hulladékot a megfelelő gyűjtőbe szállítsák.

Ezek után elmondja, hogy az iskolában jelenleg 67 gyerek jár, a férőhelyek száma kétszáz. A fenntartó a Klebensberg Intézményfenntartó. Pedagógus elbocsátások, és számlaelmaradások

vannak. Dunasziget jegyzőjét felkéri, hogy tájékoztassa a lakosságot az ő példájuk alapján megvalósult átalakításokról.

  1. Papp László elmondja, hogy a piarista rendtől kérték meg, hogy vegyen részt a meghallgatáson Dunasziget jegyzője elmondja, hogy hasonló az ő történetük is. Településükön a vezetés 20 éven át nem nyúlt célravezető eszközhöz, az intézményi struktúrához. Megszüntették a felső tagozatot Tagiskolájukban korábban 39 gyerek volt 5 tanítóval. Eljutott az iskola arra a szintre, hogy 13 gyerek maradt volna. Akkoriban 1450 lakó volt. A fiatalok elvándorlása megindult. Dunakiliti tagiskolája volt. A Legegyszerűbb megoldásnak az tűnt, hogy bezárják az iskolát, de ez nem lett volna megoldás a problémára. Az erdélyi Kallós Zoltán példáját követve, ahol a magyar oktatást újra indították, Dunaszigeten is ez az irány vette kezdetét. Polgármesteri szülői értekezlet összehívása történt. A faluban évente átlagosan 16 gyerek született, ez egy osztálynyi fő, nyomós érv az iskola mellett. Gazdasági program került megalkotásra, melyben kiemelt feladat volt az iskola újraindítása. A rendeleteket ennek alá kellett vetni, adókedvezményeket kaptak, akik a Dunaszigeti iskolába íratták a gyermeküket. Pályázatokon való részvétel az egyház közreműködésével sokkal kedvezőbb feltételeket hozott. Telkek kialakítása történt, melyek pályázatában a fiatal letelepedők előnyt élveztek. Jelenleg 98 gyerek jár az iskolába, és nem jut eszükbe elmenni. Az épületre energetikai pályázat beadása is megtörtént, itt az egyháznak önrészt nem kell biztosítani. Jogi eljárás a Kánonjogi Kódex alapján az egyházközösség támogatása szükséges. A Püspökkari konferenciának kell igent mondania. A piarista rend ún. bevezető igenje szükséges legelőször. Akkoriban még önkormányzati jogkör volt az oktatás, Dunakiliti önkormányzatát és lakosságát is véleményeztetni kell. Azóta történtek jogszabályváltozások, jelenleg a szülők több mint a felének kell írásban támogatni az átalakulást. Működési engedélyt a Kormányhivataltól kell kérni, ehhez viszont már egyházjogilag rendben kell lenni. A piarista rendtartományt számtalan okmánnyal kell segíteni a folyamat véghezvitelében az önkormányzatnak. Kell az épület használatáról szerződés, mivel önkormányzati tulajdon, a közalkalmazottakkal megállapodást kell kötni az átvétellel kapcsolatban, a rendnek egyoldalú nyilatkozatot kell benyújtania a Kormányhivatalhoz. Dunaszigetben az óvoda is egyházi fenntartás alá került, a vezetést is arra kérték, hogy javasolják a helyi iskolát. A szülők kérték, hogy az óvoda is legyen egyházi. Törvényi előírás, hogy az önkormányzatnak biztosítani kell a világnézet iránt el nem kötelezett diákoknak az oktatási lehetőséget azonos feltételekkel. Ez azt jelenti, hogy kötni kell szerződést egy ilyen iskolával, a tömegközlekedés díját meg kell téríteni ezen diákok számára. Az iskolában jó a hangulat, sok a foglalkozás, egyre több betelepedő fiatal érkezik a településre. Tervben van egy lelkigyakorlatos ház kialakítása. Településrendezési szerződések

is kerültek megkötésre a faluban értelmiségi betelepülőkkel. A lakosság túlnyomó része optimista.

Szabóné Németh Ágnes polgármester megköszöni az előadást dr. Papp Lászlónak, és kéri a jelenlévőket, hogy tegyék fel kérdéseiket, mondják el észrevételeiket.

 

Lephard Ferenc kérdése, hogy szeptemberre megvalósulhat-e a váltás?

  1. Papp László válaszában elmondja, hogy a köznevelési törvény szerint az átszervezést tárgyév május utolsó munkanapjáig lehet bejelenteni. Ez az utolsó nap a működési engedély

beadására vonatkozó kérelem beadására. Javasolja, hogy az átszervezés kapcsán önálló iskola valósuljon meg.

Hegedűs István kérdezi, hogy a ravatalozó felújításával kapcsolatban mikor történek lépések.

Kifogásolja az épület állapotát, hiányolja a fedett részt, és a hó eltakarítással kapcsolatban is panaszt tesz.

Szabóné Németh Ágnes polgármester válaszában tájékoztat, hogy szeptemberben pályázat beadása történt, tervek készen állnak. Elsődleges feladat a pénz megteremtése a célra.

Sebe Aladár kérdése, hogy az iskola átvételére a tanári testület fel lesz-e készítve az egyház részéről?

  1. Papp László Lupus atyát idézi, miszerint a már ott lévő tanárokat át kell venni. Tájékoztatót kaptak, havonta egyszer tanácsokkal látja el a pedagógusokat. Ok úgy fogták fel ezt a váltást, hogy az állásukat megmentik. Uj pedagógusok felvétele már célirányos.

Zarándoklatokat szerveztek, csapat kovácsolás történt. A tanítás feltételei is pozitív irányba változtak.

Az iskolát érintően több kérdés, hozzászólás nem volt, dr. Papp László 18.01-kor távozik a teremből.

Göndöcs László felszólalásában elmondja, hogy a helyi lakosságot fel kell rázni, ennek egyik alapfeltétele az oktatás minőségének javítása. Héderváron az önkormányzat nem rendelkezik telkekkel. A lakosság létszámnövelése hozna egy megoldást. Az agglomerációs kitelepülés

talán hozhatna megoldást. A gyerekek visszahozatala, és kedvező építési lehetőségek megoldást jelenthetne.

Szabóné Németh Ágnes polgármester elmondja, hogy a szülők 98 aláírással támogatták az egyházi iskolát. Amennyiben a piaristák válasza nemleges lesz, mindenképp továbblépünk, az iskolát fel lehetne tölteni. az iskolára van igény.

Légrádi Ferenc a szakemberhiányt említi problémaként, szeretné, hogy az önkormányzaton legyen egy lista a helybéli szakemberek elérhetőségével.

Szabóné Németh Ágnes polgármester válaszában elmondja, hogy a település honlapján van erre alkalmas felület, illetve az újságban is elképzelhetőnek tart egy rovatot e témában.

Hegedűs István az iskola konyha újraindítását szeretné.

Szabóné Németh Ágnes polgármester tájékoztatja, hogy e téren történt pályázat benyújtás, sajnos nem nyert. Az egyházi átvétel ez ügyben is változást hozhat.

Nérai László képviselő azzal egészíti ki a választ, hogy sajnos az eszközök a konyhán nagyon elavultak, használhatatlanok. A pályázatnál tíz év üzemeltetést kellett vállalni.

 

Weisz Gyula véleménye, hogy a falu érdekeit szolgálná egy idősotthon létesítése. Erre

megfelelő épületek is vannak a faluban. A kastély felújítását, múzeum létrehozását szeretné a faluban.

Szabóné Németh Ágnes polgármester elmondja, hogy a szóban forgó épület magántulajdonban van. Az önkormányzat az említett témákban együttműködő a tulajdonosokkal. Tárgyalások történtek tájház, falumúzeum kialakításával kapcsolatban is.

Antóni Istvánné kiegészíti a választ, hogy az említett épületek kapcsán a fiatalok érdekeit is fontos figyelembe venni.

Több napirendi pont, kérdés és hozzászólás nem volt a polgármester 18.25-kor berekeszti a közmeghallgatást.

 

Megosztás

Közösség