Óvodai beíratkozás

írta: hedervar.hu 2015/04/01
2015. május 5. (kedd), 08.oo-12.oo és május 6. (szerda) 13.oo-16.oo.


2015. május -én, kedden 8-12 óráig 2015. május -án, szerdán 13-16 óráig lesz.
• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2012. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába. Előjegyzésre várjuk a 2012. szeptember 1 - 2013. augusztus 31. között született gyermekeket.
• Lehetőség van a két és fél éves gyermek felvételére is abban az esetben, ha minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
• Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön, vagy más körzet óvodájában teljesíti, a szülők, kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon beül, azaz legkésőbb 2015. május 21-ig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
• Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.
• A köznevelési törvény szerint az óvodai felvétel, átvétel, jelentkezés alapján történik, a gyermekek felvétele folyamatos.
• Az önkormányzati fenntartású óvoda körzetjegyzéke, és a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása az intézmény Alapító Okiratában megtekinthető www.hedervar.hu oldalon.
• A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt legkésőbb 2015. május 16-ig, melyről írásban értesíti a szülőt. Az óvoda vezetője által hozott döntés ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül eljárást indíthat. Az eljárást megindító kérelmet Hédervár Község jegyzőjének címezve, de a döntést hozó óvoda címére kell 2 példányban írásban benyújtani.
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
• a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyája),
• a gyermek TAJ kártyáját,
• a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

Hédervár, 2015. március 26.

Itt megtekintheti

Megosztás

Közösség